2011-2012 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları 2


Reklam

2.İlk uygarlıklardaki kentlerin özellikleri nelerdir?

Verimli tarım alanlarının ortasında ulaşım bakımından elverişli pazar yerleri olarak ortaya çıkmışlardır. Ticaretin gelişmesine paralel olarak gelişmişlerdir. Kentlerin toplam sayıları ve nüfusları azdır.

3.Neolitik sonrası ilk medeniyetler nerelerde ortaya çıkmıştır?

Mezopotamya, Mısır, İndus(Hindistan), Akdeniz Çevresi, Sarı ırmak ve Gök ırmak ve Orta Amerika’da ortaya çıkmışlardır.

4.Mezopotamya uygarlığının Maya ve İnka uygarlığından daha fazla saldırılara uğramasının nedenleri nelerdir?

Maya ve İnka uygarlıklarının çevresinde bu uygarlıklara karşı koyabilecek medeniyetler yoktu. Yeni Dünya’da yer alan uygarlıklar Amerika keşfedildikten sonra saldırılara uğramışlardır. Mezopotamya Uygarlığı ise Eski Dünya medeniyetlerinin ortasında yer alıyordu ve Mezopotamya’nın ekonomik zenginlikleri ve coğrafi konumu çevresindeki medeniyetlerin istilalarına neden olmuştur.

5.Mısır uygarlığının Mezopotamya'dan sonra doğmasında etkili olan faktörler nelerdir?

Etrafının çöllerle kaplı olması diğer medeniyetlerle etkileşimi daha azdır. Bu nedenle Mısır Medeniyeti Mezopotamya medeniyetinden sonra ortaya çıkmıştır ve özgün bir medeniyettir. Mezopotamya medeniyetinin çevresinde coğrafi engeller yoktur. Bu nedenle medeniyete geçiş bu bölgede daha önce olmuştur. Diğer toplumlar ve ticaretin gelişmesi şehirlerin ve kültür merkezlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

6.Hint uygarlığının kurulduğu bölgenin coğrafi özellikleri nelerdir? Bu özellikler Hint uygarlığının gelişmesinde nasıl etkili olmuştur?
7.Mısır uygarlığının Mezopotamya uygarlığı kadar saldırılara maruz kalmamasının nedenleri nelerdir? Mısır uygarlığının kurulduğu bölgenin etrafının çöllerle kaplı olması bu bölgeye yapılacak saldırı ve istila hareketlerini güçleştirmiştir. Mezopotamya Uygarlığı ise Eski Dünya medeniyetlerinin ortasında yer alıyordu ve Mezopotamya’nın ekonomik zenginlikleri ve coğrafi konumu çevresindeki medeniyetlerin istilalarına neden olmuştur.
8-30 derece kuzey enlemleri arasında yer alır.Kuzeyden Himalaya Dağları,Belucistan Dağları ve Dekkan dorukları ile çevrilidir.Güneybatı ve Güneydoğusunda Hint okyanusu yer alır.İndus ve Ganj nehirleri ve bu nehirlerin oluşturduğu verimli İndus ve Ganj deltaları Hint uygarlığının gelişiminde etkili olmuştur.Ayrıca muson iklimi tarım topraklarından yılda iki kez ürün elde edilmesine imkan tanımıştır.
Bitki örtüsü ve hayvan türleri çeşidi son derece fazladır. Hindistan’ın kuzeybatısında yer alan geçitler bu bölgeyi istilalara açık hale getirmiştir. Ariler tarafından İndus medeniyeti ortadan kaldırılmıştır.


12.SINIF Coğrafya Kitabı ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 30 - 31 ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1.And Dağlarının yüksek kesimlerindeki vadilerde yaşamış İnka medeniyeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)Patates tarımını ilk yapanlardır.
B)Taş işlemeciliğinde ileri seviyededirler.
C)Tarımda teraslama gibi ileri yöntemler kullanmışlardır.
D)Güneşin hareketlerine bağlı olarak güneş saati yapmışlardır.
E)Kendilerine ait bir yazı oluşturmuşlardır.

2.Mezopotamya uygarlığının gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A)Verimli taşkın ovalarının varlığı B)Dicle ve Fırat nehirlerinin bulunması
C)İklim koşullarının tarıma uygun olması D)Nüfus artışına bağlı olarak üretimin hızlandırılması E)Geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamaları
3.Mezopotamya'daki kent devletlerinin ticaret ilişkilerini başlatmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A)Ham madde kaynaklarının sınırlı olması B)Yeni topraklar elde etmek istemeleri
C)Parayı kullanmaya başlamaları D)Kültürlerini yaymak istemeleri
E)Savaşçı bir yapıya sahip olmaları

4.Aşağıdakilerden hangisi ilk kültür merkezlerinin kurulduğu bölgelerin ortak özelliklerindendir?
A)Yüksek platolar üzerinde gelişmiş olmaları
B)Tropikal iklim özelliklerine sahip olmaları
C)Yoğun orman örtüsüyle kaplı olmaları
D)Yüzey şekillerinin arızalı ve engebeli olması
E)Genellikle orta kuşakta yer almaları

5.Aztek ve Maya uygarlıklarının ortak özellikleri arasında;
I.Orta Amerika'da kurulmuş olmaları
II.Resim yazısına sahip olmaları
III.Yağmur ormanlarının yoğun olduğu alanlarda yerleşmeleri
gibi durumlardan hangisi ya da hangileri gösterilebilir?
A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve II

6.Aşağıdaki ülkelerin hangisi ilk medeniyetin kurulduğu alanlardan biri değildir?
A) Suriye B) İsveç C) Türkiye D) Pakistan E) Peru

7.Yerleşik uygarlığın ilk doğduğu medeniyet bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Orta Amerika B)Sarı Irmak Havzası C)Mezopotamya
D)Nil Nehri Deltası E)İndus Vadisi


12.SINIF Coğrafya Kitabı ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 31 Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1.AZTEKLER Meksika Vadisi'nde ortaya çıkan bir uygarlıktır.

2.Yerleşik hayata TARIM faaliyetiyle geçilmiştir.

3.Mezopotamya FIRAT ve DİCLE nehirleri arasında, üç tarafı dağlarla çevrili bir düzlüktür.

4.Sümerler’den sonra MISIR, FENİKE, PERS uygarlıkları kendi yazılarını geliştirip kullanmışlardır.

5.GANJ ve İNDUS nehirleri Himalaya Dağlarından doğar ve Kuzey Hindistan'a ulaşır.

6.Eski Dünya'da ırmak boyu uygarlığının en sonuncusu ÇİN uygarlığıdır.
ÖLÇME DEĞERLENDİRME SAYFA 31 DOĞRU YANLIŞ

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y harfini yazınız.

1.(D) Çin'de ticaretin gelişmesinde Mavi ve Sarı Irmak'ın "Büyük Kanal" ile birleştirilmesi etkili olmuştur.

2.(Y)Milet ve Laodikya yünlü dokuma sanayi alanında gelişmiş merkezlerdir.

3.(Y)Yeni Dünya'da uygarlığa geçiş Eski Dünya'dan önce olmuştur.

4.(D)Maya uygarlığı yağmur ormanları sahasında kurulmuştur.

5.(Y)Aztek uygarlığı Afrika kıtasında kurulmuştur.

6.(D)İlk kültür merkezleri uygarlıkların doğduğu alanlarda ortaya çıkmıştır.


12.Sınıf Coğrafya Kitabı Etkinlik sayfa 36
Aşağıdaki soruları ön bilgilerinizden, metinden ve tablodan yararlanarak cevaplayınız.
1.19.Yüzyılda Ruhr Bölgesi'nde yoğun bir göç dalgası yaşanmasının nedenleri nelerdir?
Bölgede nüfus maden kömürü üretimi ve demir-çelik sanayinde gelişmeye paralel olarak göç alarak artmıştır.
2.Ruhr Bölgesi'ne yapılan göçün olumlu ve olumsuz sonuçları nelerdir?
Göçün olumlu yönleri; bölgede çalışacak ve üretecek insan sayısı artmış, nüfus artmış, bölgedeki şehirlerin sayısı artmış, ekonomik faaliyetler çeşitlenmiş, eğitim düzeyi yükselmiş, doğum oranları azalmış, şehirsel faaliyetler gelişmiş, sosyal, ekonomik ve kültürel yapı değişmiştir.
Göçün Olumsuz Yönleri: "Getto" adı verilen bölgeye göçle gelenlerin yaşadığı bölgeler ortaya çıkmıştır, nüfus aşırı derecede artmıştır. İşsizlik artmış, göç akımı şehrin, konut, çevre, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve asayiş sorunlarını arttırmıştır. Arsa ve arazi değerleri artmış, mesken ihtiyacı, verimli tarım alanlarının ve orman arazilerinin hızla yerleşime açılmasına neden olmuştur. Kentlerin büyümesi sonucu sanayi tesisleri şehrin içinde kalmıştır. Gecekondulaşma ve çarpık kentleşme ortaya çıkmış ve çevre kirliliği artmıştır.
3.Ruhr Bölgesi'nin, nüfus yoğunluğu bakımından diğer ülkelere göre daha fazla artış göstermesinin nedenleri nelerdir?
Bölgede maden kömürü üretimi ve demir-çelik sanayinde gelişmesine paralel olarak aşırı derecede göç almasıdır. Avrupa’nın ve Almanya’nın en önemli sanayi merkezi olması, üzerinde ulaşım yapılan Ren nehrinin buradan geçmesi, ekonomik faaliyetlerin bu alanda çeşitlilik göstermesi bölgenin yoğun bir biçimde göç almasına neden olmuştur.
4.Kısa bir sürede yoğun bir nüfus artışı meydana gelen Ruhr Bölgesi'nde ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ne gibi değişiklikler yaşanmış olabilir? Açıklayınız.
Ekonomik faaliyetler çeşitlenmiş, eğitim düzeyi yükselmiş, doğum oranları azalmış, şehirsel faaliyetler gelişmiştir. Tarım toplumundan sanayi toplumuna geçilmiş, iş olanakları artmıştır, sağlık hizmetleri gelişmiş, sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetler gelişmiş, bu faaliyetlerin yapılabileceği alanlar (tiyatro, sinema, spor alanları) ortaya çıkmıştır. Göçle birlikte farklı yerlerden birçok insan gelmiş ve kültürel çeşitlilik artmıştır. İnsan ilişkileri resmileşmiş, suç oranları artmıştır. Eğlence ve sosyal faaliyetlere imkan tanıyan alanlar artmıştır.
5.Sizin yaşadığınız şehir ya da bölgede bu tür yoğun nüfus artışı yaşandı mı? Bunun nedenlerini ve bu durumun hayatınızda ne gibi değişikliklere yol açtığını söyleyiniz.
Zonguldak 1829’da Uzun Mehmet ‘in kömürü bulması ile gelişmeye başlayınca ekonomik yapı çok kısa sürede değişikliğe uğradı. XIX.yy’ın ortalarında Taş Kömürü Ocaklarının işletmeye açılması Zonguldak’ın toplumsal, kültürel yaşamında bir dönüm noktasıdır. Bundan sonra kömür havzasında toplumsal ilişkilerin maden kömürü üretimine bağlı olarak biçimlendiği görülür. XIX.yy’ın ikinci yarısında, kömür üretiminde gelişmesine koşut olarak tahta iskelesi ve çevresi büyümeye, Zonguldak, Kozlu, Kilimli kentler bütünü ortaya çıkmaya başlamıştır. 1908’de Meşrutiyetinden sonra yörede ilk işçi hareketleri başlamıştır. Kömür havzasındaki geleneksel ilişkilerin ve değerlerin alt üst olmasına karşılık, iç kesimlerde geleneksel, dışa kapalı yapının sürdüğü görülmektedir. Cumhuriyet dönemine girildiğinde Maden Kömürü Havzasında hızlı bir toplumsal değişme süreci yaşanmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında üst yapıda gerçekleştirilen dönüşümler, yörede kültür değişmesi sürecini hızlandırmıştır. Eğitim kurumları, halk evleri Cumhuriyetin benimsediği çağdaş değerleri yaymaya çalışmıştır. Zonguldak çevre illerden ve göçler almış, nüfusu artmış ve kentsel yapı ortaya çıkmıştır. Zonguldak Cumhuriyetin ilk sanayi kenti olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal, kültürel ve ekonomik yapı değişime uğramıştır. Taş kömürünün varlığına bağlı olarak Karabük ve Ereğli’de Demir-çelik sanayinin kurulması bölgede yeni kentlerin kurulmasına neden olmuştur.


12.SINIF COĞRAFYA KİTABI ETKİNLİK SAYFA 37
Yandaki grafikte Ruhr Bölgesi'nin yıllar içinde nüfus değişimi gösterilmiştir. Bu grafikten ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1.Ruhr Bölgesi'nin nüfusunda nasıl bir değişim görülmektedir?
Nüfus 1820 yılından 1925 yılına kadar hızlı bir şekilde artmıştır.1946 yılında 2.dünya savaşının sona erdiği dönemde bölgede nüfusun azaldığı görülmektedir. 1946’dan sonra nüfus hızlı bir şekilde artış göstermiştir. 1961’den sonraki zamanda nüfus artışı olmamıştır. Azalma görülmektedir.
2.Nüfusun en fazla arttığı dönem hangi yıllar arasında yer almaktadır? Nedenlerini söyleyiniz.
Nüfusun en fazla arttığı dönem 1871-1905 yılları arasındaki dönemdir. 1849 yılından itibaren yakacak olarak maden kömürü kullanan yüksek fırınların kurulması ile Ruhr Bölgesi'nin önemi daha çok artmıştır.
Bölgede maden kömürü üretimi ve demir çelik sanayinin gelişmeye başlamasıyla ekonomik gelişme hızlanmış ve bölgenin nüfusu aldığı göçlerle hızlı bir şekilde artmıştır.
3.Sizce nüfustaki bu değişim bölgenin ekonomik faaliyetlerinde nasıl etkili olmuştur?
Tarım ve hayvancılık azalırken, sanayi ve madencilik faaliyetleri artmıştır. Ekonomik faaliyetler artmış ve iş alanları çeşitlenmiştir. Sanayi faaliyetlerindeki gelişme ve nüfus artışına paralel olarak bölgede hizmet sektörü de gelişmiştir.


12.SINIF COĞRAFYA KİTABI ETKİNLİK SAYFA 39
Aşağıdaki tabloda Kocaeli ve Las Vegas şehirlerinde ekonomik faaliyetler ve bunların etkileri gösterilmiştir. Siz de madencilik, ticaret, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin baskın olduğu diğer şehirleri bularak tablodaki boşluklara yazınız.

Şehir: Kocaeli
Baskın ekonomik faaliyet türü: Sanayi
Etkileri: Farklı iş alanları oluşturması, hızlı göç ve nüfus artışının olması, çeşitli çevre sorunlarının yaşanması
Şehir: Las Vegas
Baskın ekonomik faaliyet türü: Turizm
Etkileri: Küçük bir çöl kasabası olan Las Vegas'ın turizm faaliyetlerine bağlı olarak nüfusu 1 milyonu geçmiştir. Las Vegas'a eğlence turizmine bağlı olarak her mevsim dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda insan gelmektedir.

Şehir: Soma (Manisa)
Baskın ekonomik faaliyet türü: Madencilik
Etkileri: 1913 yılında Soma’da kömürün bulunmasıyla linyit madenciliği başlamıştır. Soma Türkiye’de Kömür İsletmeleri ün yapmış adını duyurmuş bir ilçedir. Özellikle madencilik faaliyetlerine bağlı olarak göç alan ve nüfusu artan Soma kalabalık bir şehir haline gelmiştir. Linyit madenine bağlı olarak Soma termik santrali kurulmuştur. İlçe’de hava kirliliği son derece yüksektir.
Kömür üretimi için ormanlık alanlar tahrip edilmiş ve edilmektedir.

Şehir: İzmir
Baskın ekonomik faaliyet türü: Ticaret
Etkileri: 16. Yüzyıldan itibaren Akdeniz ve dünya ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ulaşım olanakları, limanı ve hinterlandının geniş olması İzmir’in bir ticaret kenti olarak gelişmesine neden olmuştur. Aldığı göçlerle ülkemizin 3.Büyük şehri haline gelmiştir. Ülkemizin en önemli ihracat limanı İzmir Limanıdır. İzmir Enternasyonal Fuarı, ticari ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasında önemli rol oynamaktadır.

Şehir: Karaman
Baskın ekonomik faaliyet türü: Tarım ve hayvancılık
Etkileri: Tahıl tarımı, tahıl ticareti ve tahıllara dayalı sanayi faaliyetleri ile büyüyerek bir şehir haline gelmiştir.


12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 40)
COĞRAFYA 12 SAYFA 40 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI


SORU-1-Sanayileşme hareketleri ülkemizde ne gibi değişikliklere neden olmuştur?

Ülkemizde sanayileşme faaliyetleri ile birlikte bölgeler arası farklılıklar ortaya çıkmaya başlamış bu farklılık bölgeler arası gelişmişlik farklılıkları ortaya çıkarmıştır.Bunun la beraber nüfusun belirli merkezlerde toplanması yine yatırımların ve gelişmişliğin sanayileşmiş bölgelere kaymasına sebeb olmuştur.Beraberinde olumlu etkilerin yanında çevre kirliliği yoğun göç,gecekondulaşma gibi olumsuz etkiler doğurmuştur.
SORU-2-Kentleşme ve kentlileşme kavramlarından ne anlıyorsunuz.

Kentleşme :Bir bölgenin kendi içindeki kazanımlarından dolayı diğer bölgelere oranla tercih edilmesi ve bunun o bölgede meydana getirdiği gelişmişlik hizmetleri olarak yorumlanabilir.

Kentlileşme:Kentleşen bölgede yaşayan insanların sosyal ve ekonomik yaşantılarında meydana gelen değişimlerdir.Giyim tarzından yaşam koşullarına kadar ,eğitim sağlık,sosyal anlamda gelişmişliğe ayak uydurmasıdır.

SORU-3-Yoğun göç hareketlerinin nedenleri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Geçmişten günümüze göçün sebepleri bir bölgede uygun yaşam koşullarının bulunması,iş imkanları,sanayileşme,ulaşım olanakları,tarım,su kaynakları ,yer altı zenginliklerinin fazla olması,turizm gibi sebeblere dayandırılabilir.

Şehirleşme tarihsel gelişim açısından çağlara göre değişik özelliler sergilemiştir.Ön bilgilerinizden yararlanarak tablodaki boşlukları doldurunuz.

DÖNEM
Şehirleşmenin gelişimi
Şehirleşmede etkili olan faktörler
Orta Çağ
Orta çağda özellikle dini yönden şehirleşme ön plan çıkıyor.Yine bu dönemde verimli tarım arazileri üzerinde yer alan ve ulaşım bakımından elverişli alanlarda şehirleşme ön plan çıkıyor.Liman özelliği gösteren ticaretin geliştiği merkezler,Siyasi ve askeri merkezler ve dini mabetlerin bulunduğu alanlar gelişme göstermiştir.
Ticaret,ulaşım,dini merkezler,Liman özelliği,Verimli araziler
Günümüz
Günümüz şehirlerinde sanayi faaliyetleri,ulaşımın elverişli olduğu alanlar,Pazar özelliği gösteren nüfusun kalabalık olduğu bölgeler,turizm,eğitim ve kültürel özellikleri olan merkezler de kurulmuştur.
Sanayi,ticaret,ulaşım,turizm,eğitim ve kültürel faaliyetlerin gelişmiş olması


12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 41) COĞRAFYA 12 SAYFA 41 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

Çeşitli ülkeler ait nüfus ve kentleşme oranlarının gösterildiği tablodan ve ön bilgilerinizden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız…


ÜLKELER

Toplam Nüfus (Milyon)
Yıllık Nüfus Artış Hızı(%)
Tahmini Artış Oranı (%)
1980
1998
2006
2015 Tahmini
1980-1998
1998-2006
2015
İtalya
56,4
57,6
58,1
0,1
-0,3

ABD
227,2
270,3
298,4
1,0
0,7

Portekiz
9,8
10,0
10,6
0,1
-0,1

Arjantin
28,1
36,1
39,9
1,4
1,0

Meksika
67,6
95,8
107,4
1,9
1,4

Türkiye
44,5
63,5
70,4
2,0
1,2

Dünya
4.430,2
5.896,6
6.525,5
1,6
1,1


SORU-1-Ülkelerin nüfus artış oranlarını karşılaştırınız.

Genel olarak tabloda baktığımız ülkelerde nüfus artış oranları azalmaktadır.Ancak nüfus artışı devam etmektedir.Nüfus yine artmış ancak artış oranında azalmalar olmuştur.İtalya ABD ve Portekiz gelişmiş ülke özelliği gösterdiği için bu ülkelerdeki artış oranı daha düşüktür.Çünkü bu ülkeler gelişmiş ülke özelliği gösterdiğinden doğum oranları iyice azalmıştır.Yine bu ülkelerde eğitim seviyesinin yüksek olması kadının iş hayatındaki rolünün fazla olması doğum oranlarını etkilemiş ve azaltmıştır.Gelişmekte olan ülkeler Meksika,Türkiye ve Arjantin’de ise artış oranı biraz daha yüksektir.Bu ülkeler gelişmişlik yapılarını tam olarak oturtamadığı için eğitim seviyesi ve kadının iş hayatındaki yeri istenilen düzeyde olmadığı için doğum oranları daha yüksektir buda artış hızını tetikler.

Artış hızının azalması çalışan üreten nüfusun azalmasına ,nüfusun yaşlanmasına ve ilerde iş gücü açığına yol açacak iş gücü değerli hale gelecek bu ülkeler dışardan göç alacak.Artış hızının fazla olduğu ülkeler ise nüfus olarak daha dinamik bir yapı kazanacak gelişmeye biraz daha müsayit bir yapı kazanacaktır.Bu gelişmişlikle bu ülkeler gelişmiş ülke özelliği kazanmaya yönelik değişimler gösterecektir.

SORU-2-1980-1998 yılları arasında nüfus artış hızının en fazla ve en az olduğu ülkeler hangileridir .Nedenlerini söyleyiniz.

En fazla olduğu ülkeler için Türkiye ve Meksika sebebi doğum oranlarının yüksek olması sağlık hizmetlerinin gelişmesine yönelik çocuk ölümlerinin azalması,yaşam süresinin uzaması gösterilebilir.

En az olduğu ülkeler için Portekiz ve İtalya nedeni mevcut yaşam standartlarından dolayı eğitim oranının yüksek olması doğum oranlarının az olması gösterilebilir.

SORU-3-Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı azalmaya devam edecek hatta nüfus azalacak nüfus dinamik özelliğini yavaş yavaş kaybedecek ileride ciddi iş gücü problemleri ortaya çıkacak.
Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışı devam edecek ancak artış hızı eskisi kadar yüksek olmayacak gelişme seviyesi yakalandıkça gelişmiş ülke yapısı kazanacak.

Genel olarak dünya nüfusu için üreten nüfusun azalmasına nüfusun yaşlanmasına sebeb olacaktır.

12.SINIF DERS ETKİNLİKLERİ (SAYFA 42-43-44) COĞRAFYA 12 SAYFA 42-43-44 ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

SORU-1- Gebze’nin yoğun göç almasına neden olan unsurlar nelerdir açıklayınız.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 21817


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • 2012-2013 Meb Tüm Öğretmen Klavuz Çalışma Kitaplarını İndir(Lise)
 • 2011-2012 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları 2
 • 2011-2012 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları 4
 • 2012-2013 Lise Meb Tüm Öğretmen Klavuz Çalışma Kitaplarını İndir
 • 2011-2012 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları 1
 • 2011-2012 12.sınıf çağdaş türk ve dünya tarihi Çalıpşma kitabı cevapları (40 ? 41)
 • 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları-Ekoyay Yayınları
 • 2011-2012 12.SINIF Coğrafya Öğrenci Kitabı Etkinliklerinin cevapları( 124/127)
 • 2011-2012 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları 3
 • Meb Tüm Öğretmen Klavuz Çalışma Kitaplarını İndir(Lise)2012-2013
 • 2011-2012 12.sınıf coğrafya kitabı değerlendirme soruları (sayfa 20)
 • 2012-2013 12.Sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Kitabı Cevapları
 • 2011-2012 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları
 • 2011-2012 Tüm Sınıfların Ders ve Çalışma Kitaplarının Cevapları
 • 2012-2013 12.Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları
 • 2011-2012 12.sınıf coğrafya kitabının Cevapları
 • 2011-2012 12.Sınıf Etkinlik çalışması (Sayfa 29) 12. sınıf coğrafya kitabı cevapları
 • 2011-2012 12. sınıf coğrafya kitabı cevaplarını İndir
 • 2011-2012 12.SINIF Coğrafya Öğrenci Kitabı Etkinliklerinin cevapları
 • 2011-2012 12.SINIF Coğrafya Öğrenci Kitabı Etkinliklerinin cevaplarını İndir
 • 2011 12. Sınıf çağdaş Türk Tarihi Kitabı 40 Ve 41.sayfa Cevapları
 • 2013-2014 12. sınıf edebiyat kitabı cevapları
 • 2013-2014 12. sınıf Coğrafya kitabı cevapları
 • 12.Sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Kitabı Cevapları
 • 2012-2013 12.Sınıf Edebiyat Ekoyay Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 2- 15
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  aile ve birey KONU ÖZETİaday öğretmen idari işler eylem planı 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ10.sınıf kuran-ı kerim 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ
  Biyoloji 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı sorularıBiyoloji 2015-2016 12.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  fen ve teknoloji 2015-2016 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 5.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 7.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 8.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİİngilizce 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİKimya 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-GÜNCELKimya 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016İngilizce 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016