2011-2012 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabının Soruları ve Cevapları


Reklam

8. Sınıf inkılap Tarihi Ders Kitabı 4. Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar

A.1.Aşağıda Türkiye iktisat kongresinden sonra gerçekleştirilen bazı faaliyetler verilmiştir. Bu faaliyetlerin hangi ekonomik alanlara yönelik olduğunu ilgili boşluklara yazınız.

*İş bankasının kurulması                                   a.
*Karabük demir çelik fabrikasının açılması             b.
*Aşar vergisinin kaldırılması                                c. 
*Kabotaj kanununun çıkarılması                          d.
*makine kimya endüstrisinin açılması                    e.

2.3 Mart 1924 tarihinde çıkarılan kanunlarla yapılan yeniliklerin toplum yaşamına getirdiği değişiklikleri aşağıdaki boşluklara yazınız

A.Halifeliğin kaldırılması Halifeliğin birleştirici bir fonksiyonu olması gerekirken bu durum tarihte pratik olarak başarılamamıştır. Çoğu zaman birkaç yerde birden hilafet görülmüştü. Örneğin, Osmanlı'nın hilafetini bazı devletler tanımamış kendi halifeliklerini ilan etmişlerdir.
Tüm bu sebeplere ilave olarak halifeliğin sembolik bir makam ya da bir dini liderlik makamı olması gerekirken devlet karşısında siyasi bir güç olmaya başlaması, Türkiye cumhuriyeti açısından ileride doğabilecek büyük sorunların habercisi niteliğindeydi.

B.Tevhit-i tedrisat kanunu ile eğitim birliği bir sistem olarak benimsenmiş bulunmaktadır. Yeni Türkiye'nin kültür hayatında çok önemli bir aşamayı başarıya ulaştıran Tevhid-i Tedrisat Kanunu, aslında büyük bir kültür hamlesidir. Eğitimin birleştirilmesi ile, özellikle 19. yüzyıl sonlarından beri Türkiye eğitiminde görülen medrese ve okul (mektep) diye devam eden ikililiğe son verilmiştir. "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ile öğretim ve eğitim birliği sağlanarak milli kültür birliğine yönelmek istenmiştir. Öğretim ve eğitime milli ve laik bir karakter veren Tevhid-i Tedrisat Kanunu, milli gelişme tarihinde daima büyük yer tutacak bir inkılabın da adı olmuştur.

C.Diyanet işleri bakanlığının kurulması: Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle yürütülürdü. 1920 yılında Ankara'da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, "Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da bu statü aynen devam etmiştir.

Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dahil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

D.Genel kurmay başkanlığının yeniden yapılandırılması:……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

3.Eğitim ve öğretim alanında yapılan yenilikleri aşağıdaki boşluklara kronolojik sırayla yazınız.
………………………
………………………
………………………
……………………..

4.I. Sütunda Cumhuriyet Döneminde kurulmuş bazı kurumlar, II. sütunda ise bu kurumların görevleri verilmiştir. Her bir kurumun solundaki boşluğa o kuruma ait görevlerin önündeki harfi yazınız. II. sütundaki her bir görev, bir kez kullanılabilir ya da hiç kullanılmayabilir.

I.kurumlar
(a,b,c)1. Hıfzıssıhha enstitüsü
(c )2. Kızılay
(e  )3.Verem Savaş Dispanseri
II. görevleri
A.Aşı ve serum üretmek
B.Nüfus planlaması yapmak
C.Doğal afetlerde halka yardım etmek
D.Sağlık işlerini düzenlemek
E.Hastalıkların yayılmasına engel olmak

B. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1)TBMM, aldığı kararla 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatı kaldırmıştır.
A.Padişahın yetkilerini sınırlandırmak
B.Millet egemenliğini sağlamak
C.İstanbul hükümetini desteklemek
D.Padişahlık ve halifeliğin tek kişide toplanmasını engellemek
CEVAP:  A

2)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Lozan barış anlaşmasıyla sağladığı kazanımlardan biri değildir?
A.Tam bağımsızlık
B.Uluslararası alanda hukuki eşitlik
C.Ulus devlet niteliği kazanmak
D.Boğazlar üzerinde tam egemenlik
CEVAP: D


3. I. İstanbul’a yakın oluşu
II. Anadolu’nun ortasında güvenli bir bölgede bulunması
III. Gelişmiş bir kent olması
IV. Askeri starateji açısından önemli bir mevkide olması
V. Ulaşım yollarının bağlantı noktasında olması

Yukarıdaki özelliklerden hangileri Ankara’nın başkent seçilmesinde etkili olmuştur?

A. I-II-III         B. II-III-IV           C. II-IV-V    D .III-IV-V
CEVAP: C

4)Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçişin gerekçelerinden biri olamaz?
A.insanların düşüncelerini özgür olarak söyleyebilmeleri
B.Mecliste hükümetin denetlene bilmesi
C.Halkın görüşlerinin mecliste temsil edilebilmesi
D.Yürütme yetkisinin siyasal partilerce eşit paylaşılması.
Cevap: D

5) I.Değişmez hukuk kuralları belirlendi.
II. Modern hukuk kurallarının uygulaması sağlandı.
III. Çağdaş ve laik bir hukuk sistemi oluşturuldu.
IV. Hukukta ikilik ortadan kaldırıldı.
Yukarıdakilerden hangisinde hukuk alanında yapılan inkılapların sonuçları doğru olarak verilmiştir.
A.I-II-III    B.I-II-IV      C.II-III-IV      D.I-II-IV
CEVAP: C

6) I.Şeyh Sait      II. İzmir suikastı       III. Kubilay olayı
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıdaki üç olayın ortak özelliği arasında yer almaz?
A.Olayların yurt dışı ile aygunhoca.com bağlantısı olması
B.Cumhuriyete ve inkılâplara karşı olması
C.Olaylardan sonra gerekli tedbirlerin alınması
D.Halkın olaylara büyük tepki göstermesi
CEVAP: A

7)I.Türk dil kurumun açılması
II. Türk tarih kurumunun kurulması
III. Türk tarihinin ana hatları adlı kitabı
IV. Tarih ve dil kurultayının düzenlemesi
Cumhuriyet döneminde yapılan, yukarıda verilen çalışmaların ortak amacı nedir?
A.Türk dili ve tarihinin köklerini araştırmak
B.Türk dilinin diğer dillerden etkilenmediğini savunmak
C.Türk ırkının en üstün ırk olduğunu savunmak
D.Anadolu da yaşayan medeniyetleri araştırmak
CEVAP: A

8)I.Üniversite reformu
II. tekke ve zaviyelerin kapatılması
III. Tevhidi tedrisat kanunu
IV. hukuk mektebinin açılması
Yukarıdaki inkılâplar, Atatürk ün hangi kişilik özelliğiyle daha yakından ilişkilidir?
A.İleri görüşlülüğü
B.Liderliği
C.Cesareti
D.Akıcılığı
CEVAP:D

9)1933 yılında gerçekleştirilen üniversite reformuna zemin hazırlayan malche raporunda yer alan önerilerin bazıları şunlardır:
*Öğretim üyelerinin bilimsel seviyeleri yükseltilmesi
*Bilimsel araştırmalara ağırlık vermeli
*üniversitelere öğrenci alımında sınav yapılmalı
Bu önerilerine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Üniversiteye girişte seçici davrandığı
B)Yeniliklere açık bir yükseköğretim hedeflendiği
C)Öğretim üyelerinin ülke içinden seçildiği
D)Bilimsel gelişmelerin takip edildiği
CEVAP.C

C.Aşağıdaki soruların cevaplarını yazınız.
1)Aşağıdaki uygulamaların temel amacı nedir? Bu uygulamaların bu uygulamalarla tarımda nasıl bir değişim gözlenmiştir?
*Çiftçilere kredi verilmiştir.
*Aşar vergisi kaldırılmıştır.
*Köylülere toprak mülkiyeti hakkı tanınmıştır.
*Çiftçilere arazi dağıtımı yapılmıştır.
*Çiftçilere, tohum, ilaç, gübre ve tarım aletleri yardımı yapılmıştır.

2)Cumhuriyetin ilanı, Türkiye de demokratik rejimin kurulmasına nasıl katkıda bulunmuştur?
3)Atatürk ün …”yüksek bir insan cemiyeti olan aygunhoca.com Türk cemiyeti olan Türk illetinin, tarihi bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”sözünden hareketle sanat alanındaki çalışmalara örnekler veriniz
4)”Biz her açıdan medeni insan olmalıyız… Fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır.”(Mustafa Kemal Atatürk)sözünün anlamına şapka inkılâbıyla birlikte düşünerek yazınız.
5)Nutuk un yazılış amaçlarını nelerdir? Bu amaçların geçerliliğini günümüzden örneklerle açıklayınız.
6)Demokrasi rejiminde neden birden çok partiye gereksinim duyulmaktadır? Düşüncelerinizi yazınız.
7)”…bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkekleriyle beraber yürümezse ilerlemesi ve medenileşmesine bilimsel olarak yoktur.”(21mart 1923)
a)yukarıdaki sözle ilgili olabilecek yenilikleri yazınız.
b)Atatürk ün bu sözüyle toplumsal alanda neler amaçlandığını yazınız.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 17956


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • 2011-2012 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları
 • 2011-2012 8.sınıf türkçe çalışma kitabının Cevapları
 • 2011-2012 8.sınıf matematik çalışma kitabının cevaplarını İndir
 • 2011-2012 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının Cevapları
 • 2011-2012 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabının Soruları ve Cevapları
 • 2011-2012 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabının Soruları ve Cevapları
 • 2011-2012 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabının Soruları ve Cevapları
 • 2011-2012 8. sınıf matematik ders ve çalışma kitabı cevapları
 • 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127 Cevapları 2011-2012
 • 2011-2012 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Çalışma Kitabının Tüm Cevapları
 • 2011-2012 8.sınıf Ingilizce çalışma Kitabının cevapları(Sayfa10-11)
 • 2011-2012 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı (Sayfa 111-112-113-114-115-116)
 • 2011-2012 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı (Sayfa 111-112-113-114-115-116)
 • 2011-2012 8.sınıf Türkçe çalışma kitabının Cevaplarını İndir
 • 2011-2012 8.sınıf Matematik çalışma kitabının cevapları
 • 8. Sınıf Matematik ders ve çalışma kitabı cevapları 2011-2012
 • 2011 8. Sınıf Inkilap Tarihi Cevapları(Sayfa 33 34 35 36 37 38 44 45 46 47 48 49 53 54 55 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 86 87 88 94 95 96 98 99 100 101 102 105 106 107 109 116 )
 • 8.Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 101-102-103-104-105-106-107-108-109 Cevapları 2011-2012
 • 2011-2012 8.sınıf İngilizce ders kitabı cevaplarını İndir
 • 2011-2012 8. sınıf ingilizce ders kitabı 6. ünit cevapları
 • 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları 2011-2012
 • 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları 2011-2012
 • 8.Sınıf Matematik Çalışma Kitabının Cevapları sayfa 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85, 86 2011-2012
 • 8.Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma kitabı 5. ünite cevapları 94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115. sayfalarının Cevapları 2011-2012
 • 2011-2012 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Çalışma Kitabının Tüm Cevaplarını İndir
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  aile ve birey KONU ÖZETİaday öğretmen idari işler eylem planı 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ10.sınıf kuran-ı kerim 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ
  Biyoloji 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı sorularıBiyoloji 2015-2016 12.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  fen ve teknoloji 2015-2016 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 5.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 7.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 8.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİİngilizce 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİKimya 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-GÜNCELKimya 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016İngilizce 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016