4.Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Teması Konu Özeti-Ders Notu


Reklam

SINIF                                    :  4

DERS                                    :  FEN VE TEKNOLOJİ

ÖĞRENME ALANI                       :  FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE                                  :  IŞIK VE SES

KAZANIMLAR                    :

5.1  Işık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder.

5.2  Işık kirliliğinin; doğal hayata, gök cisimlerinin gözlenmesine olumsuz etkilerini listeler (FTTÇ-25).

5.3  Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarını; sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunar (BSB-19, 24).

5.4  Işık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder (FTTÇ-5).

5.5  Işık kirliliği problemi için çözüme yönelik düşünceler üretir (FTTÇ-5).

 

ETKİNLİK ADI                  : IŞIK KİRLİLİĞİNİ ARAŞTIRALIM / IŞIK KİRLİLİĞİNİ

                                                  NASIL  AZALTABİLİRİZ?

SÜREÇ

“Geceleyin çevremizi neden aydınlatıyoruz?” sorusu sınıfça tartışılır ve tartışma sonucunda öğrencilerin, daha iyi görmek, daha güzel çevrede bulunmak, daha kolay çalışmak, daha güvende hissetmek için sonucuna aydınlatma yapıldığı sonucuna ulaşmaları sağlanır. Öğrencilere aşağıdaki resimler sunulur. Resimleri inceleyerek “Resimlerde yer alan ışık kaynakları çevreyi nasıl aydınlatıyor?”, “Bu ışıkları izlemek hoşunuza gider mi?”, “Bu ışıklar  çevreyi rahatsız eder mi?” gibi sorular tartışılır.

                  İstanbul Boğaz Köprüsü

 

 Bahçe giriş kapısı aydınlatması                                                                  Otopark aydınlatması

Resimlerde görülen  çok kötü gece aydınlatma uygulamalarının  hem ülkemiz de hem de bütün dünyada var olduğu, bu kötü uygulamaların giderek yaygınlaşmakta
ve artmakta olduğu belirtilir. Bu kötü aydınlatmanın ışık kirliliği denen yeni bir kirlilik çeşidi olduğu, Işık kirliliğinin, yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılması olduğu vurgulanır.

            Öğrencilerden, ışık kirliliğinin ne olduğunu, doğal hayata olumsuz etkilerini (deniz kaplumbağaları, göçmen kuşlar vb. canlılara etkileri) ve ışık kirliliğinin azaltılması için neler yapılması gerektiğini  konu alan bir araştırma projesi hazırlamaları istenir. Işık kirliliği konusunda yaptığı araştırmaların sonuçlarını; sözlü, yazılı ve/veya görsel malzeme kullanarak uygun şekillerde sunarlar. Işık kirliliğinin nedenleri ve olumsuz etkileri listelenir. Öğrencilerden elde ettikleri sonuçları değerlendirmeleri ve çözüme yönelik projeler üretmeleri istenir.

Işık kirliğinin; hava kirliliği, su kirliliği gibi zehirleyici olmasa da, gereğinden fazla ve yanlış yerde ışık kullanmanın etkisiz aydınlatmaya neden olacağı  bunun sonucunda ışığı üretmek için harcanan enerjinin önemli bir kısmının da boşa gideceği belirtilir. Işık kirliğinin doğal çevreye zarar vererek diğer canlıları da etkileyeceği, aydınlatmanın gece görüş ve güvenlik açısından gerekli olduğu ancak bilinçli yapılması gerektiği vurgulanır.

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki sorulardan herhangi birine cevap oluşturacak şekilde düşüncelerinizi belirten bir paragraf yazınız.

a.         Işık kaynakları olmasaydı hayatımız nasıl olurdu?

b.        Elektriğin henüz keşfedilmediği zamanlarda yaşıyor olsaydınız, aydınlatma sorununu nasıl çözerdiniz?

c.         Yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda ışık kullanılması nelere neden olabilir?

 

SINIF                                    :  4

DERS                                    :  FEN VE TEKNOLOJİ

ÖĞRENME ALANI                       :  FİZİKSEL OLAYLAR

ÜNİTE                                  :  IŞIK VE SES

KAZANIMLAR                    :

6.1  Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir (BSB-1).

6.2  Gözlemlerine dayanarak her sesin bir kaynağı olduğu sonucunu çıkarır (BSB-7).

6.3  Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır (BSB-5, 6; FTTÇ-3).

 

ETKİNLİK ADI                  :  BİR MÜZİK ALETİ YAPALIM / SES HAKKINDA NE  

                                                   BİLİYORUZ ? /  ÇEVREMİZDEKİ SES KAYNAKLARI

SÜREÇ

            Konuya girişte öğrencilerin ilgisini çekmek ve onları konuya hazırlamak için öğrencilerden basit araç gereçler (farklı seviyelerde su ile dolu şişeler veya cam bardaklar, farklı uzunlukta veya çapta borular vb.) kullanarak farklı sesler oluşturan müzik aletleri yapmaları istenir. Yapılan müzik aletleri sınıfta sergilenir.

Öğretmen, “Ses hakkında ne biliyorsunuz?”, “Çevrenizde duyduğunuz sesler nelerdir?”, “Sesleri hangi duyu organımızla algılarız?”, “Sessiz bir ortam aradığınızda nereye gidersiniz, ne yaparsınız?”, “Etrafınızdaki sesleri duyamasaydınız ne olurdu?” gibi soruları tartışmaya açar. Öğrenciler konuyla ilgili ön bilgi, gözlem ve tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaşır.

Öğrencilerden bulundukları herhangi bir ortamda (ev, okul, sokak da oynarken vb. )   nelerin ses çıkardıklarını listelemeleri  istenir. Alınan cevaplar sonucunda çevremizde her yer de sesin var olduğunu ve her sesin bir kaynak tarafından oluşturulduğu  sonucuna ulaşmaları sağlanır.   

Öğrenciler, çevrelerinde farklı sesler çıkaran kaynakların (insanlar, hayvanlar, su, rüzgâr, otomobiller, müzik aletleri vb.) belirgin özelliğinin ne olabileceğini tartışır. Bu belirgin özelliğin ses kaynağının doğal ve yapay oluşu olduğu vurgulanır. Aşağıdaki tablo kullanılarak çevrelerindeki  farklı ses  kaynaklarını, ses kaynağının özelliğine göre sınıflandırmaları istenir.

Ses  Kayna

SES KAYNAĞININ TÜRÜ

Doğal

Yapay

İnsan sesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

 

Otomobil 1

Hoparlör 2

Su 3

Keman 4

Gök gürültüsü 5

Rüzgar 6

Radyo 7

İnsan 8

     

Yukarıdaki tabloda bazı ses kaynaklarının isimleri verilmiştir. Buna göre;

a.       Doğal ses kaynaklarının numaralarını yazınız._____________________

b.      Yapay ses kaynaklarının numaralarını yazınız._____________________

 

ETKİNLİK  2

Bu ünitede yer alan ses ile ilgili konuları  planda verildiği üzere haftalık etkinliklere bölerek işleyebileceğiniz gibi konu için önerilen ders saati süresince  aşağıda verilen çoklu zeka etkinliği uygulayarak da işleyebilirsiniz. Önerilen “çoklu zeka etkinliği” ses konusunun tüm kazanımlarını kapsamaktadır.

ÇOKLU ZEKA ETKİNLİĞİ

Bu etkinlik için öğretmen, kaç grup oluşturulacağını ve her gruptaki öğrencilerin ne tür etkinlikler yapacaklarını kısaca açıklar. Öğrenciler, istekleri doğrultusunda gruplardan birine katılırlar. Öğretmen, gruplar oluşturulurken grupların adlarını (sözel dil zekâ alanı, mantıksal matematik zekâ alanı, müziksel ritmik zekâ alanı gibi) kesinlikle belirtmez. Aşağıda verilen grupların çoklu zekâ boyutlarına ait adlar yalnızca uygulayıcılara bilgi vermek için yazılmıştır. Bu adlar, hiç bir şekilde öğrencilere aktarılmayacaktır.

1. Grup (Sözel Dil Zekâ Alanı )

Öğretmen “İşitme organımız hangisidir?”, “Çevremizdeki ses kaynakları nelerdir?”, “Kaynağına göre ses değişir mi?”, “Hangi tür seslerden hoşlanırsınız?”, “Çevrenizdeki gürültülü yerler nelerdir ?” gibi soruları sorar. Gruptan konunun alt başlıkları ile ilgili farklı kaynaklardan (kütüphane, kitap, dergi, internet gibi) araştırma yapmalarını ister. Araştırma sonuçlarını rapor şeklinde yazmaları ya da ses konusunu konu çerçevesinde bütün hatlarıyla anlatan hikâye yazmaları istenir. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini gösteren bir drama hazırlarlar.

2. Grup (Mantıksal Matematik Zekâ Alanı)

Birinci grubun hazırladığı raporun ana hatlarını çıkarırlar.Ünitenin ilk konusunda olan ışık ile ses kavramlarını karşılaştırıp benzer ve farklı özelliklerini ortaya çıkartırlar. İşitme duyularını kullanarak ses kaynağının yeri, durumu (hareketli, hareketsiz gibi) ve ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişki hakkında tahminlerde bulunmaları, bu tahminlerini kontrol etmeleri istenir. Daha iyi işitmeyi sağlayacak bir araç tasarlarlar. Ayrıca çevrelerini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekanları tespit ederler ve gözlemlerinden elde ettiği verileri derleyip işleyerek mekanlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluşturlar. Yaşadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemlerin alınabileceği konusunda tahminlerde bulunurlar. Elde ettikleri verileri ve sonuçları poster ve konunun akış şeması hazırlanmak üzere dördüncü gruba verirler.

 

3. Grup (Müziksel Ritmik Zekâ Alanı)

Ses kavramıyla ilgili farklı yayın organlarında çıkmış şiirleri, yazıları tararlar. Ses ile ilgili şarkı, türkü araştırması yaparlar. Bilinen bir şarkı ya da türkünün ritmine diğer grupların hazırladığı ses ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları uyarlamaya çalışırlar. Ortaya çıkan müzik parçasını sınıfta söylerler.

4. Grup (Görsel Uzamsal Zekâ Alanı)

Diğer tüm grupların hazırladığı ses ile ilgili materyalleri görsel olarak zenginleştirip (ses ile ilgili resimler, karikatürler gibi ) bütün hatlarını poster olarak hazırlarlar. Ayrıca ses konusu ile ilgili kavramları ve bu kavramlar arasında ilişkiyi gösteren bir akış şeması geliştirirler.

 

 

5. Grup (Sosyal Zekâ Alanı)

Ses teknolojisi ile ilgili araçlardan, ses şiddetini değiştirmeye ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçları ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kişisel eylemleri ve ürünleri ilgili kişilerle görüşerek araştırırlar. Elde ettikleri tüm bilgileri birinci gruba aktarırlar. Bu grup birinci grup ile beraber dördüncü grubun hazırladığı poster ve konunun akış şemasını sunarlar. Bu grup ayrıca tüm gruplar arasında bilgi alışverişini ve koordinasyonu sağlar.

6. Grup (Bedensel Zekâ Alanı)

Diğer gruplardan ses ve ses kaynağı arasındaki ilişkiyi öğrenirler. Bu bilgilerden yararlanarak farklı sesler üreten müzik aletleri yaparlar. Ayrıca diğer gruplardan ses kirliliğinin nedenlerini öğrenerek, sınıfta gürültü oluşmaması için basit düzenlemeler (oturma şekli, duvarları kaplama gibi ) yaparlar. Birinci grubun hazırladığı dramayı sınıfta sunarlar.

ETKİNLİK 3

Bu ünitede yer alan ses ile ilgili konuları  planda verildiği üzere haftalık etkinliklere bölerek işleyebileceğiniz gibi konu için önerilen ders saati süresince  aşağıda verilen çoklu zeka etkinliği uygulayarak da işleyebilirsiniz. Önerilen “Ne biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? Ne Öğrendim?” etkinliği ses konusunun tüm kazanımlarını kapsamaktadır.

Ne biliyorum? Ne Öğrenmek İstiyorum? Ne Öğrendim?

Bu etkinliğin amacı; öğrencilerin konuyla ilgili ön bilgilerinin tespiti, bu tespite dayalı olarak hissettikleri öğrenme ihtiyacı ve bunların sonucunda da geldikleri düzeyi öğrenci gözüyle belirlemektir. Bu etkinlik için aşağıdakine benzer üç sütundan oluşan bir tablo kullanılır. Önce öğrencilere konu ile ilgili olarak neler bildikleri sorulur ve alınan cevaplar tartışılmaksızın “Ne biliyorum?” başlıklı sütuna yazılır. Bu yazma işlemi tamamlandıktan sonra öğrencilere konu ile ilgili ne öğrenmek istedikleri sorulur. Alınan cevaplar öğretmen rehberliğinde (düzey, konunun sınırları, yaş grubu ve çevrenin özellikleri gibi ) tartışılarak, soru cümlesi niteliğinde “Ne Öğrenmek İstiyorum?” başlıklı sütuna yazılır.

İlgili konu işlendikten sonra öğrencilere neler öğrendikleri sorulur. Alınan cevaplar “Ne Öğrendim?” başlıklı sütuna yazılır. Oluşturulan tablo, öğretmen rehberliğinde incelenir. Öğrencilerin konu ile ilgili gelişim süreçlerini (Nereden geldik? Nerdeyiz? Nereye gidiyoruz? ) somut olarak görmeleri sağlanır. “Ne öğrendim?” başlığı altında hedeflenen ancak bilgi, beceri ve tutuma dönüşmeyen kazanımlar varsa ve bunlar ilgili öğrenme etkinliklerin yapılmasına rağmen kazanılmamışsa, ilgili konular tekrar edilir. Gerçekleştiremeyen kazanımlar ile ilgili etkinlikler yoksa öğrenciler ya yeni kaynaklara yönlendirilir ya da yeni etkinlikler ile bunlar verilmeye başlanır. Bunlardan sonra tablo yeniden düzenlenir ve ikinci sütundaki soruların cevabı alınıncaya kadar bu işlemlere devam edilir.

 

Ne Biliyorum?

Ne Öğrenmek İstiyorum?

Ne Öğrendim?

Kulak beş duyu organımızdan birisidir.

Çevremizdeki farklı ses kaynaklarını

Her sesin bir kaynak tarafından oluşturulduğunu

Sesleri kulaklarımız sayesinde işitiriz.

Ses ve ses kaynağı arasındaki ilişkiyi

İşitme duyumu kullanarak ses kaynağının yerini ve durumunu tahmin etmeyi

Çevremizde birçok değişik sesler duyarız.

Seslerin nasıl oluştuğunu

Titreşen her maddenin ses ürettiğini ancak bazı titreşimler sonucu oluşan sesleri duyamadığımıReklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 23697


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Teması Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji MADDEYİ TANIYALIM Teması Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji DOĞAL,YAPAY VE İŞLENMİŞ MADDELER Etkinlikleri
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Işık Teması Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Canlılar Dünyasını Tanıyalım Teması Konu Özeti İndir
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Meddenin Sınıflandırılması Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Vucüdumuz Bilmecesini Çözelim Slaytı Etkinlikleri
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Solunum Sistemi Slaytı Etkinlikleri
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Ses Teması Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji SUDA YÜZEN-BATAN, SU ÇEKEN ÇEKMEYEN MADDELER Etkinlikleri
 • 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ MADDENİN DEĞİŞİMİ ETKİNLİKLERİ İNDİR 27
 • 4.Sınıf Fen Ve Teknoloji Maddenin Halleri Etkinlikleri İndir 30
 • 4.Sınıf Fen Ve Teknoloji Maddenin Solunum Organları Etkinlikleri İndir 32
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Halleri Şiir Etkinlikleri
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Meddeyi Tanıyalım Teması Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ İSKELET-KAS-EKLEM ETKİNLİKLERİ İNDİR 9
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Kuvvet ve Hareket Teması Konu Özeti İndir
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Maddenin Tanecikli Yapısı Konu Özeti-Ders Notu
 • 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ SOLUK ALIP VERME ETKİNLİKLERİ İNDİR 10
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Yaşamımızda Elektrik Teması Konu Özeti İndir
 • 4.Sınıf Fen Bilimleri İskelet Sistemi Testi Çöz
 • 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ ETKİNLİKLERİ İNDİR 29
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Gezegenimiz Dünya Etkinlikleri
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji Işık ve Ses Teması Konu Özeti-Ders Notu İndir
 • 4.Sınıf Fen ve Teknoloji İskelet Modeli Yapalım Etkinlikleri
 •