BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU


Reklam

BİREY VE DEVLET
Birey ve devlet biri olmadan diğeri de var olamayan iki temel ögedir. Çünkü eğer
birey olmasaydı devletin ortaya çıkması söz konusu olmayacaktı. Eğer devlet
olmasaydı da farklı düşünce, istek ve çıkara sahip bireylerin bir arada yaşamaları
mümkün olmayacaktı.
Birey-devlet ilişkisi dediğimizde aslında günümüz demokrasi ile yönetilen,
modern toplumlarındaki ilişkiyi kastederiz. Çünkü İlk ve Ortaçağ devletlerinde birey
devlet ilişkisinden söz etmek mümkün değildir. Nedeni de şudur; bu devletlerde
totaliter yönetimler, ülkede yaşayan insanları itaat etmesi gereken bir çeşit köle olarak
görmüşlerdir. Bu devletlerdeki birey-devlet ilişkisi olsa olsa itaat eden- emreden
ilişkisidir. İlk ve Ortaçağ boyunca kurulan her devlet, varlığını borçlu olduğu bireylere,
çoğu zaman büyük baskılar uygulamıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde, totaliter ve monarşik yönetimlerin yerini demokratik ve
laik iktidarlar almaya başlamıştır. Bununla birlikte, bireyler de devlet karşısında
birtakım hak ve özgürlükler kazanmaya başlamıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
ve hukuk devleti anlayışının gelişmesiyle, birey-devlet ilişkisi sağlam, gerçekçi ve
akılcı bir temele kavuşmuştur. Devlet artık, birey için varolan, bireylerin kendilerini
gerçekleştirmeleri, temel hak ve özgürlüklerini hayata geçirebilmek için var olan bir
kurum haline dönüşmüştür.
Birey-devlet ilişkisinin bu günkü duruma erişmesi, verilen büyük mücadeleler
sayesinde olmuştur. Yine burada birçok düşünürün önemli katkıları olmuştur. ?imdi bu
katkıyı sunan düşünürlerden bazılarının görüşlerini açıklayalım.
Yusuf Has Hacip
Yusuf Has Hacip, 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir. Birey,
devlet ve yaşamı konu alan "Kutadgu Bilig (mutluluk veren kitap) adlı eseriyle ün
kazanmıştır.
Yusuf Has Hacip bu eserinde, İslam dünyasındaki ahlak anlayışını, buna bağlı
olarak devlet anlayışını ve eski Türk topluluklarındaki gelenek, görenek ve düşünceleri
irdeler. Dönemin toplumsal kurumlarını ve yaşam biçimini analiz eder. Eserde, bilginin
ve dilin değeri üzerinde durur, iyiliği, aklı ve adaleti över.
Yusuf Has Hacip, devletin nasıl olması gerektiği ve devletin ideal bir devlet
olabilmesi için sahip olması gereken özellikler üzerinde durur. Ona göre devletin ideal
bir devlet olabilmesi için, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir.
Devlet, bireyi mutlu etmeyi amaçlamalı, bireyin gelişmesine ve daha iyi bir konuma
gelmesine katkıda bulunmalıdır. Buna karşın birey de boş durmayıp, Tanrının buyruklarını
özümseyerek, erdemli olmaya çalışmalıdır. Böylelikle birey-devlet ilişkisi sağlam
temellere oturmuş olur.
Charles De Montesguieu
Fransız siyaset bilimci, felsefeci ve toplum bilimci Montesguieu (Monteskiyö,
1689-1755) ünlü eseri "kanunların Ruhu"nda üç yönetim biçiminden söz eder. Bunlar,
cumhuriyet, monarşi ve despotizm (baskıcı yönetim)dir. Cumhuriyet yönetimi kendi
içinde aristokrasi ve demokrasi olmak üzere ikiye ayrılır. Egemenlik soylu küçük bir
azınlığın elinde ise aristokrasi, halkın çoğunluğunun eline geçtiğinde de demokrasi
ortaya çıkar. Demokrasi, halkın kendi kendisini yönettiği yönetim biçimidir. Monarşi,
tek bir kişinin ülkeyi yasalara uygun olarak yönetmesidir. Bu yönetim biçiminde yetkiler
çoğunlukla miras yoluyla babadan oğla geçer. Despotizm ise, tek bir kişinin toplumu
keyfine göre yönetmesidir. Ona göre, bu üç yönetim biçimine denk düşen üç temel duygu vardır. Cumhuriyet
erdeme, monarşi onur, şan ve şerefe, despotizm ise korkuya dayanır.
Bütün yönetim biçimlerinin eksikliklerini ve üstün yanlarını açıkladıktan sonra
Montesguieu şu soruyu sorar: "İktidar gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için ne
yapılmalıdır?" sorusuna verdiği yanıt ise "İktidarı iktidarla durdurmaktır. Başka bir
deyişle, iktidarın gücünü, başka güçlerle sınırlamak gerekir.
Montesguieu'ye göre devletin üç gücü vardır: yasama, yürütme ve yargı. Bu
güçlerin tek elde toplanması güçler ayrılığının olmadığını gösterir ki bu durum tehlikelidir.
Bundan dolayı bu güçler ayrı ayrı ellerde toplanmalıdır. Bu sayede iktidar, diğer bir
iktidarla sınırlandırılmış olur.
Montesguieu'ye göre, ancak bu üç gücün ayrıldığı toplumlarda, bireyin hak ve
özgürlükleri güvence altına alınabilir. Sonuç olarak birey-devlet ilişkisi emreden itaat
eden ilişkisinden çıkar. Böylece, hukuk devletinin işlediği, hak ve özgürlüklerin
güvence altına alındığı toplumlarda birey-devlet ilişkisi meşruluk kazanır.
 Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 11932


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • BİLGİ KURAMI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • SİYASET-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-TANIM NEDİR DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- AKIL İLKELERİ (MANTIK İLKELERİ) DERS NOTU
 • TOPLUMSAL SAPMA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ
 • AHLAK YASASININ EVRENSEL DİNLERE GÖRE TEMELLENDİRİLMESİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • TOPLUMSAL GRUPLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-ÖNERME DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KIYAS (TASIM) DERS NOTU
 • DİN-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • ESTETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS PSİKOLOJİ ÖĞRENME KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • YGS-LYS SEMBOLİK MANTIK KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ KONU ÖZETLERİ-DERS NOTU
 • KARMAŞA - DÜZEN - ÜTOPYA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • METAFİZİK - ONTOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EKONOMİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KLÂSİK MANTIK DERS NOTU
 • EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞNI KABUL EDENLER KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİLİM FELSEFESİNDE KLASİK GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- MANTIĞIN TARiHÇESi DERS NOTU
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  aile ve birey KONU ÖZETİaday öğretmen idari işler eylem planı 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016Arapça 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ10.sınıf kuran-ı kerim 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİ
  Biyoloji 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİBiyoloji 2015-2016 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı sorularıBiyoloji 2015-2016 12.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  fen ve teknoloji 2015-2016 6.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİfen ve teknoloji 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 5.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 7.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 8.sınıf 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-YENİİngilizce 2015-2016 5.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 2015-2016 7.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİ
  İngilizce 2015-2016 8.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİKimya 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016-GÜNCELKimya 2015-2016 9.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları-YENİİngilizce 10.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016İngilizce 11.sınıf 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016