BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU


Reklam

BİREY VE DEVLET
Birey ve devlet biri olmadan diğeri de var olamayan iki temel ögedir. Çünkü eğer
birey olmasaydı devletin ortaya çıkması söz konusu olmayacaktı. Eğer devlet
olmasaydı da farklı düşünce, istek ve çıkara sahip bireylerin bir arada yaşamaları
mümkün olmayacaktı.
Birey-devlet ilişkisi dediğimizde aslında günümüz demokrasi ile yönetilen,
modern toplumlarındaki ilişkiyi kastederiz. Çünkü İlk ve Ortaçağ devletlerinde birey
devlet ilişkisinden söz etmek mümkün değildir. Nedeni de şudur; bu devletlerde
totaliter yönetimler, ülkede yaşayan insanları itaat etmesi gereken bir çeşit köle olarak
görmüşlerdir. Bu devletlerdeki birey-devlet ilişkisi olsa olsa itaat eden- emreden
ilişkisidir. İlk ve Ortaçağ boyunca kurulan her devlet, varlığını borçlu olduğu bireylere,
çoğu zaman büyük baskılar uygulamıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde, totaliter ve monarşik yönetimlerin yerini demokratik ve
laik iktidarlar almaya başlamıştır. Bununla birlikte, bireyler de devlet karşısında
birtakım hak ve özgürlükler kazanmaya başlamıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
ve hukuk devleti anlayışının gelişmesiyle, birey-devlet ilişkisi sağlam, gerçekçi ve
akılcı bir temele kavuşmuştur. Devlet artık, birey için varolan, bireylerin kendilerini
gerçekleştirmeleri, temel hak ve özgürlüklerini hayata geçirebilmek için var olan bir
kurum haline dönüşmüştür.
Birey-devlet ilişkisinin bu günkü duruma erişmesi, verilen büyük mücadeleler
sayesinde olmuştur. Yine burada birçok düşünürün önemli katkıları olmuştur. ?imdi bu
katkıyı sunan düşünürlerden bazılarının görüşlerini açıklayalım.
Yusuf Has Hacip
Yusuf Has Hacip, 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir. Birey,
devlet ve yaşamı konu alan "Kutadgu Bilig (mutluluk veren kitap) adlı eseriyle ün
kazanmıştır.
Yusuf Has Hacip bu eserinde, İslam dünyasındaki ahlak anlayışını, buna bağlı
olarak devlet anlayışını ve eski Türk topluluklarındaki gelenek, görenek ve düşünceleri
irdeler. Dönemin toplumsal kurumlarını ve yaşam biçimini analiz eder. Eserde, bilginin
ve dilin değeri üzerinde durur, iyiliği, aklı ve adaleti över.
Yusuf Has Hacip, devletin nasıl olması gerektiği ve devletin ideal bir devlet
olabilmesi için sahip olması gereken özellikler üzerinde durur. Ona göre devletin ideal
bir devlet olabilmesi için, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir.
Devlet, bireyi mutlu etmeyi amaçlamalı, bireyin gelişmesine ve daha iyi bir konuma
gelmesine katkıda bulunmalıdır. Buna karşın birey de boş durmayıp, Tanrının buyruklarını
özümseyerek, erdemli olmaya çalışmalıdır. Böylelikle birey-devlet ilişkisi sağlam
temellere oturmuş olur.
Charles De Montesguieu
Fransız siyaset bilimci, felsefeci ve toplum bilimci Montesguieu (Monteskiyö,
1689-1755) ünlü eseri "kanunların Ruhu"nda üç yönetim biçiminden söz eder. Bunlar,
cumhuriyet, monarşi ve despotizm (baskıcı yönetim)dir. Cumhuriyet yönetimi kendi
içinde aristokrasi ve demokrasi olmak üzere ikiye ayrılır. Egemenlik soylu küçük bir
azınlığın elinde ise aristokrasi, halkın çoğunluğunun eline geçtiğinde de demokrasi
ortaya çıkar. Demokrasi, halkın kendi kendisini yönettiği yönetim biçimidir. Monarşi,
tek bir kişinin ülkeyi yasalara uygun olarak yönetmesidir. Bu yönetim biçiminde yetkiler
çoğunlukla miras yoluyla babadan oğla geçer. Despotizm ise, tek bir kişinin toplumu
keyfine göre yönetmesidir. Ona göre, bu üç yönetim biçimine denk düşen üç temel duygu vardır. Cumhuriyet
erdeme, monarşi onur, şan ve şerefe, despotizm ise korkuya dayanır.
Bütün yönetim biçimlerinin eksikliklerini ve üstün yanlarını açıkladıktan sonra
Montesguieu şu soruyu sorar: "İktidar gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için ne
yapılmalıdır?" sorusuna verdiği yanıt ise "İktidarı iktidarla durdurmaktır. Başka bir
deyişle, iktidarın gücünü, başka güçlerle sınırlamak gerekir.
Montesguieu'ye göre devletin üç gücü vardır: yasama, yürütme ve yargı. Bu
güçlerin tek elde toplanması güçler ayrılığının olmadığını gösterir ki bu durum tehlikelidir.
Bundan dolayı bu güçler ayrı ayrı ellerde toplanmalıdır. Bu sayede iktidar, diğer bir
iktidarla sınırlandırılmış olur.
Montesguieu'ye göre, ancak bu üç gücün ayrıldığı toplumlarda, bireyin hak ve
özgürlükleri güvence altına alınabilir. Sonuç olarak birey-devlet ilişkisi emreden itaat
eden ilişkisinden çıkar. Böylece, hukuk devletinin işlediği, hak ve özgürlüklerin
güvence altına alındığı toplumlarda birey-devlet ilişkisi meşruluk kazanır.
 Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 5785


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • BİLGİ KURAMI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • SİYASET-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-TANIM NEDİR DERS NOTU
 • BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- AKIL İLKELERİ (MANTIK İLKELERİ) DERS NOTU
 • DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ
 • BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • TOPLUMSAL SAPMA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-ÖNERME DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KIYAS (TASIM) DERS NOTU
 • TOPLUMSAL GRUPLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • ESTETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS SEMBOLİK MANTIK KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • DİN-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS PSİKOLOJİ ÖĞRENME KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ KONU ÖZETLERİ-DERS NOTU
 • AHLAK YASASININ EVRENSEL DİNLERE GÖRE TEMELLENDİRİLMESİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • KARMAŞA - DÜZEN - ÜTOPYA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • METAFİZİK - ONTOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞNI KABUL EDENLER KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KLÂSİK MANTIK DERS NOTU
 • EKONOMİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- MANTIĞIN TARiHÇESi DERS NOTU
 • YGS-LYS SOSYOLOJİ TOPLUMSAL KURUMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  2014-2015 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabının( 128-129-130-131-132-133-134-136-137-138-139-140-141-142)Cevapları2014-2015 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı Sayfa 112-113-114-115 Cevapları2014-2015 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı 7.ünitenin Cevapları2014-2015 8.Sınıf Tav Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 52-53-54-55-56-57 Cevapları2014-2015 8.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 136-137-138-138-139
  2014-2015 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 81-82-83-842014-2015 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Çalışma Kitabı Cevapları Sayfa 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-812014-2015 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabının 120-125-126-127-128-129-130-132-134 Cevapları2014-2015 8. Sınıf Türkçe Atatürkten Anılar metni Cevapları sayfa 43 442014-2015 8. sınıf matematik ders ve çalışma kitabı cevapları
  2014-2015 8. sınıf Matematik Çalışma-Ders kitabı Cevapları2014-2015 8. Sınıf Matematik Meb Çalışma Kitabı 87-90 ve 147'nin cevapları2014-2015 8. sınıf inkılap tarihi Sayfa 54 İstiklal Madalyası Etkinliğinin Cevapları2014-2015 8. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabının Soruları ve Cevapları2014-2015 8. sınıf inkılap tarihi çalışma kitabı sayfa 71,72,73,74,75,76,77,78 Cevapları
  2014-2015 8. Sınıf İngilzice Pasifik Çalışma Kitabı Cevapları2014-2015 8. sınıf İngilizce ders kitabı 6. ünite cevapları2014-2015 8. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabının Cevapları2014-2015 8. sınıf İngilizce 14.ünite ders kitabı cevapları2014-2015 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 118-119-120-121-122 Cevapları
  2014-2015 8. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Çalışma Kitabının Tüm Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Pasifik Çalışma Kitabı 169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180 Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe Koza Pasifik Çalışma Kitabı Cevapları 110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-2014-2015 7.Sınıf Türkçe Kitabı 2.Tema Sayfa Milli Kültür Cevapları2014-2015 7.Sınıf Türkçe ÇK 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Cevapları