BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU


Reklam

BİREY VE DEVLET
Birey ve devlet biri olmadan diğeri de var olamayan iki temel ögedir. Çünkü eğer
birey olmasaydı devletin ortaya çıkması söz konusu olmayacaktı. Eğer devlet
olmasaydı da farklı düşünce, istek ve çıkara sahip bireylerin bir arada yaşamaları
mümkün olmayacaktı.
Birey-devlet ilişkisi dediğimizde aslında günümüz demokrasi ile yönetilen,
modern toplumlarındaki ilişkiyi kastederiz. Çünkü İlk ve Ortaçağ devletlerinde birey
devlet ilişkisinden söz etmek mümkün değildir. Nedeni de şudur; bu devletlerde
totaliter yönetimler, ülkede yaşayan insanları itaat etmesi gereken bir çeşit köle olarak
görmüşlerdir. Bu devletlerdeki birey-devlet ilişkisi olsa olsa itaat eden- emreden
ilişkisidir. İlk ve Ortaçağ boyunca kurulan her devlet, varlığını borçlu olduğu bireylere,
çoğu zaman büyük baskılar uygulamıştır. 17. yüzyıla gelindiğinde, totaliter ve monarşik yönetimlerin yerini demokratik ve
laik iktidarlar almaya başlamıştır. Bununla birlikte, bireyler de devlet karşısında
birtakım hak ve özgürlükler kazanmaya başlamıştır. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
ve hukuk devleti anlayışının gelişmesiyle, birey-devlet ilişkisi sağlam, gerçekçi ve
akılcı bir temele kavuşmuştur. Devlet artık, birey için varolan, bireylerin kendilerini
gerçekleştirmeleri, temel hak ve özgürlüklerini hayata geçirebilmek için var olan bir
kurum haline dönüşmüştür.
Birey-devlet ilişkisinin bu günkü duruma erişmesi, verilen büyük mücadeleler
sayesinde olmuştur. Yine burada birçok düşünürün önemli katkıları olmuştur. ?imdi bu
katkıyı sunan düşünürlerden bazılarının görüşlerini açıklayalım.
Yusuf Has Hacip
Yusuf Has Hacip, 11. yüzyılda yaşamış ünlü Türk düşünürü ve şairidir. Birey,
devlet ve yaşamı konu alan "Kutadgu Bilig (mutluluk veren kitap) adlı eseriyle ün
kazanmıştır.
Yusuf Has Hacip bu eserinde, İslam dünyasındaki ahlak anlayışını, buna bağlı
olarak devlet anlayışını ve eski Türk topluluklarındaki gelenek, görenek ve düşünceleri
irdeler. Dönemin toplumsal kurumlarını ve yaşam biçimini analiz eder. Eserde, bilginin
ve dilin değeri üzerinde durur, iyiliği, aklı ve adaleti över.
Yusuf Has Hacip, devletin nasıl olması gerektiği ve devletin ideal bir devlet
olabilmesi için sahip olması gereken özellikler üzerinde durur. Ona göre devletin ideal
bir devlet olabilmesi için, akla, adalete, doğru ve adil yasalara dayanması gerekir.
Devlet, bireyi mutlu etmeyi amaçlamalı, bireyin gelişmesine ve daha iyi bir konuma
gelmesine katkıda bulunmalıdır. Buna karşın birey de boş durmayıp, Tanrının buyruklarını
özümseyerek, erdemli olmaya çalışmalıdır. Böylelikle birey-devlet ilişkisi sağlam
temellere oturmuş olur.
Charles De Montesguieu
Fransız siyaset bilimci, felsefeci ve toplum bilimci Montesguieu (Monteskiyö,
1689-1755) ünlü eseri "kanunların Ruhu"nda üç yönetim biçiminden söz eder. Bunlar,
cumhuriyet, monarşi ve despotizm (baskıcı yönetim)dir. Cumhuriyet yönetimi kendi
içinde aristokrasi ve demokrasi olmak üzere ikiye ayrılır. Egemenlik soylu küçük bir
azınlığın elinde ise aristokrasi, halkın çoğunluğunun eline geçtiğinde de demokrasi
ortaya çıkar. Demokrasi, halkın kendi kendisini yönettiği yönetim biçimidir. Monarşi,
tek bir kişinin ülkeyi yasalara uygun olarak yönetmesidir. Bu yönetim biçiminde yetkiler
çoğunlukla miras yoluyla babadan oğla geçer. Despotizm ise, tek bir kişinin toplumu
keyfine göre yönetmesidir. Ona göre, bu üç yönetim biçimine denk düşen üç temel duygu vardır. Cumhuriyet
erdeme, monarşi onur, şan ve şerefe, despotizm ise korkuya dayanır.
Bütün yönetim biçimlerinin eksikliklerini ve üstün yanlarını açıkladıktan sonra
Montesguieu şu soruyu sorar: "İktidar gücünün kötüye kullanılmasını önlemek için ne
yapılmalıdır?" sorusuna verdiği yanıt ise "İktidarı iktidarla durdurmaktır. Başka bir
deyişle, iktidarın gücünü, başka güçlerle sınırlamak gerekir.
Montesguieu'ye göre devletin üç gücü vardır: yasama, yürütme ve yargı. Bu
güçlerin tek elde toplanması güçler ayrılığının olmadığını gösterir ki bu durum tehlikelidir.
Bundan dolayı bu güçler ayrı ayrı ellerde toplanmalıdır. Bu sayede iktidar, diğer bir
iktidarla sınırlandırılmış olur.
Montesguieu'ye göre, ancak bu üç gücün ayrıldığı toplumlarda, bireyin hak ve
özgürlükleri güvence altına alınabilir. Sonuç olarak birey-devlet ilişkisi emreden itaat
eden ilişkisinden çıkar. Böylece, hukuk devletinin işlediği, hak ve özgürlüklerin
güvence altına alındığı toplumlarda birey-devlet ilişkisi meşruluk kazanır.
 Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 9650


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • BİLGİ KURAMI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • SİYASET-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-TANIM NEDİR DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- AKIL İLKELERİ (MANTIK İLKELERİ) DERS NOTU
 • TOPLUMSAL SAPMA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ
 • BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • TOPLUMSAL GRUPLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-ÖNERME DERS NOTU
 • AHLAK YASASININ EVRENSEL DİNLERE GÖRE TEMELLENDİRİLMESİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KIYAS (TASIM) DERS NOTU
 • DİN-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • ESTETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS PSİKOLOJİ ÖĞRENME KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • YGS-LYS SEMBOLİK MANTIK KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ KONU ÖZETLERİ-DERS NOTU
 • KARMAŞA - DÜZEN - ÜTOPYA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • METAFİZİK - ONTOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EKONOMİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KLÂSİK MANTIK DERS NOTU
 • EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞNI KABUL EDENLER KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • BİLİM FELSEFESİNDE KLASİK GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- MANTIĞIN TARiHÇESi DERS NOTU
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  6.sınıf türkçe yardımcı ve ana düşünceyi bulma etkinliği7.sınıf medya okuryazarlığı 1.dönem 1.yazılı soruları 2015-20167.sınıf fen teknoloji sindirim sistemi kavram haritası7.sınıf fen teknoloji boşaltım sistemi kavram haritası6.sınıf türkçe ses olayları kavram haritası
  7.sınıf türkçe kipler ve şahıslar kavram haritası4.Sınıf Türkçe Deneme Testi Çöz 20169.Sınıf Biyoloji 1.Dönem Konuları Çözümlü Değerlendirme Soruları-4.Bölüm9.Sınıf Coğrafya 1. ve 2. Ünite Cevaplı Sorular9.Sınıf Coğrafya Dünyanın Şekli ve Hareketleri ,İklim Bilgisi Cevaplı Sorular
  9.Sınıf Biyoloji Canlıların Alemlerinin Sınıflandırılması ve Çevre Konusu Cevaplı Sorular9.Sınıf Coğrafya Dış Kuvvetler Cevaplı Sorular Çöz9.Sınıf Coğrafya Beşeri Unsurlar Cevaplı Sorular9.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem Değerlendirme Testi ÇözDİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE DİL AİLELERİ, URAL-ALTAY DİL AİLESİNİN ÖZELLİKLERİ
  9.Sınıf Dil ve Anlatım Cevap Anahtarlı Test Çöz9.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem Değerlendirme Soruları Cevaplı Test 20169.Sınıf Edebiyat Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerin Özellikleri Özet9.Sınıf Edebiyat Fablın Özellikleri Özet9.Sınıf Edebiyat Masalın Özellikleri Özet
  9.Sınıf Edebiyat Masal-Fablın Karşılaştırılması Özet9.Sınıf Edebiyat Destanın Özellikleri Özet9.Sınıf Edebiyat Masal-Destan Karşılaştırılması Özet9.Sınıf Edebiyat Halk Hikayelerinin Özellikleri Özet9.Sınıf Edebiyat Konularına Göre Halk Hikayeleri Özet