DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ


Reklam

DİN FELSEFESİNİN KONUSU
Felsefenin ilgilendiği alanlardan birisi de dindir. Çünkü din olgusu insanlık tarihi
boyunca önemli olmuştur. Basitçe din felsefesi, felsefe ile uğraşanların din üzerine
düşünmesi, tartışması, eleştirmesi anlamına gelir.
Din felsefesi ile uğraşanlar, insanın diğer bilgileri ile dinsel bilgisi arasındaki
ilişkileri, inancın yapısını, dinin ne olduğunu anlamaya çalışır. Bunu yaparken herhan-
gi bir dinin karşısında ya da yanında yer almaz.
1. Dine Felsefi Açıdan Yaklaşım
Din ile felsefeyi birbirinden ayırarak ele alan ilk düşünür I. Kant'dır. Din bir takım
dogmalardan hareket eder. Felsefe ise ne din içindir ne de dine karşıdır. Sadece dinsel
olguları tartışıp sorgulamaya çalışır. Din felsefesinin temel amacı, dini, inanca dayanarak
değil akla dayanarak açıklamaya çalışmaktır. Bu nedenle din felsefesi dine dışarıdan
bakar, yani eleştirel ve nesnel olarak yaklaşmaya çalışır.
Din felsefesi genel olarak dini, insanlardaki din duygusunun ne olduğunu, inancın
yapısını eleştirel olarak incelemeye çalışan bir felsefe dalıdır. Sözgelimi felsefe, din
olgusunu ortaya çıkaran inancın, doğa olaylarından korkma ve bunları açıklama
i h t i y a c ı n d a n ortaya çıktığını ortaya koymaya çalışırken inançları analiz ederek (din
sosyolojisi ya da dinler tarihi gibi bilimlerden yararlanarak) bunları yapar.
a. Teoloji ile Din Felsefesinin Farkı
Kelime anlamıyla teoloji "tanrı bilim" demektir. Belirli bir dini temel alarak
tanrının varlığını, niteliklerini, insanın tanrı karşısındaki yerini inceleme konusu yapar.
Her dini kendine özgü tarihi, konusu ve problemleriyle ele alıp inceler. Bu nedenle bir
Yahudi teolojisi, bir Hristiyan teolojisi, bir İslam teolojisi vardır. Bu teolojiler o dinin
inanç ve pratiklerinden yola çıkarak akılsal savunusunu yaparlar. Bunlardan hiçbiri
kendi dinlerinin inançlarını sorgulamaz.
Din felsefesi ise genel olarak dinin doğası, dinsel inancın yapısı ve anlamı, dinin
insan yaşamındaki yeri gibi konuları ele alırken bunları rasyonel olarak ele almak,
açıklamak, sorgulamak ve eleştirmek amacını taşır. Bu nedenle din felsefesi teolojiden
farklı olarak bütün dinlere eşit uzaklıktadır.
b. Dinin Felsefi Temellendirmesi
Nesnellik, akla dayanmak ve tutarlı olmak din felsefesinin dinlere bakış tarzını
oluşturur. Dolayısıyla dinin felsefi temellendirmesinin ilk özelliği açıklamalarını aklın
sınırları içerisinde yapmasıdır.
Diğer taraftan din felsefesi aynı zamanda nesnel olmak, yani bütün dinlere karşı
tarafsız yaklaşmak, hepsine eşit mesafede olmak zorundadır. Dinin doğru anlaşılması
için öznel yargıların bir tarafa bırakılması zorunludur.
Bütün bunlara ek olarak dinin felsefi temellendirilmesi sırasında ileri sürülen
görüşler birbirleriyle tutarlı olmalıdır. Yani birbirleriyle çelişmeyen, birbirlerini
yanlışlamayan görüşler oluşturulmalıdır.
2. Din Felsefesinin Temel Kavramları
Tanrı, vahiy, peygamber, iman, ibadet, yüce ve kutsal gibi kavramlar din felsefesinin
temel kavramlarıdır. Dikkat edilirse bu kavramlar hemen hemen bütün dinlerde ortak
olan kavramlara işaret etmektedir.
Tanrı; vahiy yolu ile insanlara buyruklarını ileten, evreni yaratan ve yöneten, aklı
ve iradesi olan, sonsuz bilgi ve iradesiyle evrenin varlığını devam ettiren, doğa üstü ve
sonsuz niteliklere sahip olduğuna inanılan varlıktır. Ancak her dinin tanrı anlayışı
birbirinin aynısı değildir. Nitekim çok tanrıcılıkta (politeizm) çok sayıda tanrıya
inanılırken, tek tanrıcılıkta (monoteizm) tek bir Tanrı her şeyin yaratıcısı ve evrenin
nedeni olduğuna inanılır.
Vahiy; Tanrı'nın kendi varlığını ve buyruklarını dolaylı ya da dolaysız olarak
peygamberler aracılığıyla insanlara duyurmasıdır.
Peygamber; Tanrı tarafından seçilmiş olan ve Tanrı'nın buyruklarını insanlara
ileten kişidir.
İman; Tanrı'ya, buyruklarına ve kutsal kitaplardaki dogmalara olan inançtır.
İbadet; inancın ifadesi olarak düzenli yapılan törensel eylemlerdir (namaz, oruç,
hac gibi).
Yüce; önünde saygı ve sevgi ile eğilinilen kutsal ve üstün varlığın niteliğidir.
Kutsal; din açısından saygıya değer olup Tanrı ya da peygamberler tarafından
kutsanmış olandır. Her dinin kendine özgü kutsal saydığı şeyler vardır. Örneğin tüm
dinlerin kitapları, Müslümanlar için Kâbe kutsal sayılır.
3. Din Felsefesinin Temel Soruları
Din felsefesinin yanıtlamaya çalıştığı soruları dört başlıkta toplamak mümkündür.
- Tanrının varlığı sorunu: "Tanrı var mıdır?", "Varlığı kanıtlanabilir mi?", "Tanrı
içkin midir (yani evrendeki etkin güç mü) yoksa aşkın mıdır (yani evreni
yarattıktan sonra onu kendi haline mi bırakmıştır)?" gibi sorulara yanıt aranır.
- Evrenin yaradılışı sorunu: "Evren yaratılmış mıdır yoksa öncesiz ve sonrasız bir
oluşum mudur?" sorusu yanıtlanmaya çalışılır.
- Vahyin olanaklılığı sorunu: "Tanrı vahiyle insana bilgi ve buyrukları gönderebilir mi?"
gibi sorular üzerinde durulur.
- Ruhun ölümsüzlüğü sorunu: "Ölümden sonra başka bir yaşam var mıdır?", "Ölüm
bir son mudur?", "Ruh ölümsüz müdür?" sorularına yanıt aranır.Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 3261


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • BİLGİ KURAMI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • SİYASET-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-TANIM NEDİR DERS NOTU
 • BİREY VE DEVLET İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- AKIL İLKELERİ (MANTIK İLKELERİ) DERS NOTU
 • DİN FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ
 • BİLİME FARKLI YAKLAŞIMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • TOPLUMSAL SAPMA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-ÖNERME DERS NOTU
 • TOPLUMSAL GRUPLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KIYAS (TASIM) DERS NOTU
 • ESTETİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • DİN-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • YGS-LYS SEMBOLİK MANTIK KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • YGS-LYS PSİKOLOJİ ÖĞRENME KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ KONU ÖZETLERİ-DERS NOTU
 • AHLAK YASASININ EVRENSEL DİNLERE GÖRE TEMELLENDİRİLMESİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • KARMAŞA - DÜZEN - ÜTOPYA KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • VARLIK FELSEFESİNİN KONUSU KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • METAFİZİK - ONTOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • EVRENSEL AHLAK YASASININ VARLIĞNI KABUL EDENLER KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ-KLÂSİK MANTIK DERS NOTU
 • EKONOMİ-SOSYOLOJİ İLİŞKİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTU
 • MANTIK KONU ÖZETLERİ- MANTIĞIN TARiHÇESi DERS NOTU
 • YGS-LYS SOSYOLOJİ TOPLUMSAL KURUMLAR KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  2014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 22014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 42014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 72014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 82014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 10
  2014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 122014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 132014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 142014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 162014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 18
  2014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 222014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 232014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 252014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 262014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 29
  2014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 312014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 322014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 352014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 342014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 36
  2014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 392014-2015 11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları LİDER Yayınları Sayfa 33ZARFLARI BULMADA KULLANILAN SORULAR ÇALIŞMA KAĞIDIZARFLAR KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA KAĞITLARI ZARFLAR KONU ANLATIMLI ÇALIŞMA ETKİNLİKLERİZARFLAR ÇALIŞMA SAYFASI