KPSS- Tam Öğrenme Modeli - Bloom Konu Özeti


Reklam

Tam Öğrenme Modeli - Bloom

Bloom, Carrol’un kavramsal modelinden faydalanarak birçok eğitim ve öğretim etkinliğine temel olan bir model geliştirmiştir. Tam öğrenme adı verilen bu model hemen hemen tüm öğrencilerin, kazandırılması planlanan davranışları öğrenebilecekleri görüşünü temel alır. Öğrenme oluşumunu birçok faktör etkilemektedir. Bunların bir bölümü zekâ, genel yetenek, kişilik özellikleri, ailenin sosyo-ekonomik statüsü gibi değişmeye dirençli değişkenlerdir. Diğer bölümü ise öğretimin niteliği, harcanan zaman, öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal giriş davranışları gibi değiştirilebilir özelliklerdir. Bloom, öğrenmeyi etkileyen değiştirilebilir özellikleri etkilice kullanarak öğrencilerin yeni davranışları öğrenebileceğini belirtir.

 

Bu modele göre öğrencilerin öğrenme düzeylerini etkileyen üç önemli bağımsız değişken vardır. Eğer bu değişkenler kontrol altına alınabilir, iyi planlanır ve uygulanırsa öğrencilerde tam öğrenme gerçekleşmiş olur.

  

1. Giriş davranışları 

2. Öğretim hizmetinin niteliği 

3. Öğrenme ürünleri

 

GİRİŞ DAVRANIŞLARI

Öğrencinin ön öğrenmelerini, entelektüel yeteneğini, gelişimini, güdüleme durumu ve öğrenme yeteneğinin sosyal-kültürel belirleyicilerini kapsamaktadır. Öğrencinin öğrenme sürecine girebilmesi için öğrenciye kazandırılması planlanan hedef davranışların ön koşul olan öğrenmelere sahip olması gerekir. Bu nedenle öğretme sürecinin başında giriş davranışların kazanıp kazanılmadığı belirlenmelidir. Öğrencilerin giriş özelliklerini iki grupta incelemek mümkündür.

 

a)      Bilişsel giriş davranışları; ön öğrenmeler genellikle bir önceki üniteyle ilgili öğrencinin bilgi birikimini ifade ederken bilişsel faktörler ise daha genel ve ön öğrenmeyi de etkileyen zihinsel işlemlerdir. Sözel-işlemsel yetenekler, okuduğunu anlama gücü, iletişim becerisi, dinleme becerisi, problem çözme becerisi gibi özelliklerdir. Öğrencinin öğrenme ünitesindeki performansını doğrudan etkileyen bu faktörler, özellikle öğretimin ilk yıllarında gerçekleşmekte ve zamanla çok zor değişebilmektedir.

 

b)      Duyuşsal giriş davranışları; öğrencinin dersin konusuna karşı ilgisi, tutumu ve akademik benlik kavramını içermektedir. Başarıyı belirlemede en yüksek etkiye sahip olan akademik benlik kavramı, öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak hedeflerle tutarlı öğrenme düzeyine ulaşıp ulaşmayacağına ilişkin kendini algılayış tarzıdır. Duyuşsal giriş özelikleri okul, ders, öğretmen veya öğrenciden kaynaklanabilir. Bu davranışları olumlu hale getirmek için öğrencinin başarılı olma gereksinimi karşılamak gereklidir. Bu amaçla her öğrencinin bireysel hızına uygun olarak seçenekli öğretme-öğrenme yolları ile öğrenmesini sağlamak, dolayısıyla eğitme sistemini seçicilik ve etkileyicilikten kurtarmak gerekmektedir.

 

ÖĞRETİM HİZMETİNİN NİTELİĞİ

Eğitimin niteliğinin en önemli göstergesi olan dersin öğrencilere anlamlı gelmesidir. Dersin anlamlı hale getirilmesi öğretmenin ders materyallerini düzenli olarak vermesini, organize etmesini gerektirir. Öğrenciler farklı bilgi düzeylerinde, beceri oranlarında ve farklı güdülerle sınıfa gelirler. Bu problem uygun eğitim düzeyini sağlamak için öğretmenlerin önceden hazırlanmasını gerektirir. Eğitim başarısının etkisinin öğrenciden öğrenciye farklılık göstermesi kaçınılmazdır. Öğretmen dersi iyi öğreteceğinden emin olduğu halde, bazı öğrenciler diğerlerinden daha yavaş, bazıları ise daha hızlı öğreneceklerdir. Öğretmenler bütün öğrencilerine kişisel ihtiyaçlarına uygun materyaller verebilir ya da onların kendi sevilerinde çalışmalarına izin verebilirler. Öğretim hizmetlerinin niteliğini büyük ölçüde dört öğe belirlemektedir.

 

a)  İpuçları; Öğrenme sürecinde, öğrenciye neyi öğrenebileceği, bunları öğrenirken ne yapacağını anlatmak için kullanılan faaliyetlerin tümüdür. Sorulan soruya tam yanıt veremeyen öğrenciye bir sözcüğün, bir sesin veya bir hareketin hatırlatılması bir ipucu olabilir. Öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan başlıca ipuçları

Sorular sorma

Örnekler verme

Açıklamalar yapma

Kaynak kitaplar

Gerçek varlıklar ve olaylar

Numuneler ve modeller

Konuşma sırasındaki vurgular, ses tonu

Yönergeler

Grafik, şema ve haritalar

 

b)  Pekiştireç; pekiştirme davranışın tekrar edilme sıklığını arttırma işidir. Sınıfın içerisinde kullanma sıklığı farlılık gösterebilir. Öğrenme kuramlarının birçoğu öğrenmenin pekiştirmeyle birlikte olması halinde daha etkili olduğu görüşünde birleşmektedir. Olumlu ya da olumsuz pekiştirme yapılabilir. Pekiştireçleri etkili kullanmak için;

Pekiştireç öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

Pekiştireç sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklere uygun olmalıdır.

Öğrenci için anlamlı olmalıdır.

Olumlu davranıştan hemen sonra verilmelidir.

Zor ve karmaşık konuların öğretilmesinde sürekli pekiştireç kullanılmalıdır.

 

c)   Öğrenci katılımı; Öğrencinin istenilen davranışı kazanması için kendisine sağlanan ipuçları, pekiştireçler ile belli bir düzeyde açık ya da kapalı şekilde etkileşmesi ve bu çabayı davranışı kazanıncaya kadar devam ettirmesidir. Öğrenciler öğrenme sürecine etkin katıldıkları süre içinde daha kalıcı izli öğrenme yaşantılarına sahip olmaktadırlar. Öğrenmede yaşantı zenginliği önemlidir. Öğrenciler soru sorarak, problem çözerek, örnek vererek öğretim sürecine aktif olarak katılabilirler. Öğrencinin aktif katılımını onun hazır bulunuşluk düzeyi ve çevre koşulları belirler.

 

d)  Geribildirim, düzeltme; öğrenciye kendi öğrenmesi ile ilgili sonuçları, ulaştığı düzeyi bildirmedir. Bloom’a göre genel olarak geribildirim (feedback) işlemleri, öğrenme ünitelerinin sonunda uygulanarak, o ana kadar öğrencilerin neleri öğrenmiş oldukları ve tam öğrenme seviyesine erişebilmeleri için daha neleri yapmaları gerektiğini ortaya çıkarma amacını gütmektedir. Düzeltme ise gerek öğretmen ve gerekse öğrencinin tarafından ulaşılamayan hedeflerin, gerçekleşmeyen veya olumsuz olarak ortaya çıkan durumların etkinliği içerisinde düzeltilmesidir.

 

ÖĞRENME ÜRÜNLERİ

Öğrenme düzeyini ve çeşidini, öğrenme hızını, duyuşsal ve bilişsel ürünleri kapsar. Tam öğrenme stratejisiyle öğrenen öğrencilerin öğrenme hızında artma beklenmektedir. Ayrıca öğrenci tam öğrenme yoluyla daha başarılı olacağından üniteye, derse, okula karşı ilgi, olumlu tutum ve akademik benlik kavramları gelişmektedir.

 

Tam öğrenme stratejisinin uygulanması

1) Dersin hedef-davranışları ile bu hedef-davranışların kazandıracağı öğrenmenin belirlenmesi. Ünitelerin hedef-davranışları ve öğrenme içeriğinin ayrıntılı olarak belirlenmesi

2)  Bir dersin kapsamı öğrenme ünitelerine ayrıştırıldıktan sonra, her bir ünitenin öğrenebilmesi için gerekli olan ön koşul davranışlarının belirlenmesi

3)  Yeni bir ünitenin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koşul davranışlarına sahip olup olmadıklarının bilişsel giriş davranışları (BGD) testi ile belirlenmesi

4) BGD testi sonuçlarına göre ünitedeki davranışların öğrenilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koşul davranışları tamamlama etkinliklerinin yapılması

5) Tamamlama öğretiminden sonra ünitedeki yeni davranışları kazandırmaya dönük, öğrencilerin etkin katılımının sağlanacağı öğretme-öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi

6) Ünitede yer alan tüm davranışları kazandırdıktan sonra izleme değerlendirmesinin yapılması. Değerlendirmeye konu olacak izleme testi, ünitede kazandırılmaya çalışılan tüm davranışları yoklamalıdır.

7)  İzleme değerlendirilmesinden sonra belirlenen tam öğrenme ölçütüne ulaşamayan öğrencilerin, öğrenme eksik ve yanlışlarını düzeltmek üzere ek öğretme-öğrenme etkinliklerinin yapılması

8) Ek öğretme-öğrenme sürecini tamamlayan öğrencilere, daha önce uygulanan izleme testine paralel bir izleme testi uygulayarak, öğrencinin tam öğrenme ölçütüne ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi

9)  Öğrencilerin tam öğrenme ölçütüne ulaşması ile sonraki üniteye geçilmesi

 Reklam


Ekleyen: korhan | Okunma Sayısı: 336


Bu Kategoride En Çok Okunanlar
 • EĞİTİM FELSEFESİ KONU ÖZETİ
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-DERS NOTLARI
 • SINIF YÖNETİMİ KONU ÖZETİ
 • EĞİTİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME DERS NOTLARI
 • REHBERLİK KONU ÖZETİ İNDİR
 • ÖGRETİM İLKE VE TEKNİKLERİ KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KISA NOTLARI İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KISA DERS NOTLARI 2013
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • SINIF YÖNETİMİ KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ 2012
 • REHBERLİK KONU ÖZETİ-KISA NOTLARI
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ-2012-2013
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ İNDİR
 • PROGRAM GELIŞTIRME KONU ÖZETİ İNDİR
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONU ÖZETİ 2012
 • GELİŞİM PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM SİSTEMLERİ ve EĞİTİMLE İLGİLİ PROJELER KONU ÖZETİ
 • ÖĞRETME ÖĞRENME YAKLASIMLARI KONU ÖZETİ
 • ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KONU ÖZETİ
 • PROGRAM GELIŞTIRME KONU ÖZETİ
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ KONU ÖZETİ
 • PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK KONU ÖZETİ
 • 
  SON EKLENEN YAZILAR
  Özgün Karne Görüşleri 1.dönem1.Dönem Manili Karne Görüşleri (Şiirli Karneler)1.DÖNEM KARNE İÇİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİKARNEYE YAZILABİLECEK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 2015En Güzel Öğretmen Karne Görüşleri 2015
  9. Sınıf İngilizce ders kitabı A1.1 MEB Cevapları Sayfa 8012. Sınıf Geometri Aydın Yayıncılık Cevapları Sayfa 5912. Sınıf Geometri Aydın Yayıncılık Cevapları Sayfa 6012. Sınıf Geometri Aydın Yayıncılık Cevapları Sayfa 6112. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 38
  12. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 392014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 322014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 342014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 352014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 37
  2014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 382014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 392014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 412014-2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 422014 2015 12.sınıf Türk Edebiyatı Mevsim Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 43
  12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 1612. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 1712. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 1812. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 1912. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı PAŞA Cevapları SAYFA 20